C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Георги Георгиев

Председател

Обща администрация

Административен секретар

II етаж, стая № 8

тел.факс:(0866) 61620

Главен счетоводител

II етаж, стая № 8

(0866) 61621

Системен администратор

II етаж, стая № 16

(0866) 61613

Специализирана администрация

    Като представители на съдебната система, които работят интензивно с широк кръг граждани, съдебните служители следва да използват положението си като възможност да дават пример как всички граждани трябва да се обслужват любезно и с уважение. Служителите трябва да са винаги учтиви и търпеливи с гражданите и адвокатите,  съдиите и колегите си. Всички членове на обществото, които влизат в сградата на съда, заслужават равнопоставеност без предубеждения или дискриминация. Служителите трябва да дават точна и своевременна информация. Професионализмът се основава на етично, компетентно и положително отношение към изпълнението на служебните задължения.

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА И ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

    • Деловодителят отговаря за делата, намиращи се в деловодството.

    Достъп до делата следва да се дава на страните и техните пълномощници срещу представен документ - лична или адвокатска карта за справка на съответните страни. Делата се четат в специално определено за случая помещение – стая № 5 за адвокати и граждани, на първия етаж.

2. Заверени копия от документи (такси)

    Страните по делата и техните процесуални представители могат да искат съдебни удостоверения, преписи или извлечения от всички документи, приложени към делото, с писмена молба.

    • Деловодителят трябва незабавно да докладва писмената молба на съдията-докладчик.

    Ако съдията-докладчик разпореди да се предоставят документите, деловодителят предоставя заверени преписи от исканите документи на лицето, подало молбата. На заверените преписи от решения или определения се прави заверка "вярно с оригинала", и се поставя подпис на деловодителя.

    Разходите за получаване на информация се заплащат по нормативите, определени в Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието и Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

3. Справки по телефона

    За да се увеличи достъпа на обществеността до съда и да се пести време, съдебните служители са длъжни да дават справки за делата по телефона.

    Даваната по телефона информация се свежда до:

    - номер на делото 
    - дата на първото заседание 
    - движение на делото, 
    - постановени съдебни актове, ако има такива.

4. Справки по делата

    • Справки по висящи дела се дават на страните, като се изисква информация за номера на делото и годината. 
    • Когато не е образувано дело, се дава справка по входящия номер. 
    • Ако делото се намира в деловодството, деловодителят предоставя исканата информация. 
    • Когато делото не се намира в деловодството, деловодителят съобщава съответната информация от картона за взето дело.

    В деня преди съдебното заседание делата са на разположение на страните и техните представители.

Архив

I етаж, стая 5

(0866) 61627

Гражданско деловодство

I етаж, стая 5

(0866) 61624

Димитър Каранедев

Съдия по вписванията

(0866) 60953

Наказателно деловодство

I етаж, стая 5

(0866) 61622

Орхан Мутлу

Държавен съдебен изпълнител

I етаж, стая 6

(0866) 61619

Служба "Регистратура"

I етаж, стая 5

(0866) 61623

Съдебни секретари

II етаж, стая 9

(0866) 61616

Съдебно изпълнителна служба

Деловодител

I етаж, стая 1

(0866) 61615

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация