C C C C A+ A A- X

Декларации

Регистър на лицата подали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2019 г.

Регистър на лицата подали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2018 г.

Декларации за имущество и интереси по ЗПКОНПИ подадени през 2018 г.

 

Декларации на служителите от Районен съд гр.Тутракан по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

Декларация 
по чл.12, т.3, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси
Подписаната Д..Г. Г
В качеството си на лице, заемащо публична длъжност – гл.счетоводител в Районен съд гр.Тутракан
ДЕКЛАРИРАМ, че:

Е настъпила промяна в обстоятелствата по чл.12, т.2 от ЗПУКИ:
т.3: Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. – потребителски кредит в размер на 10 000,00 лв. в „ЦКБ” АД .

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 15.03.2017 г. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет) 
Долуподписаният(ната). 
Д.Г.Г. , в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД ТУТРАКАН – ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: - имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):НЯМАМ 
-развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ;НЕ РАЗВИВАМ 
-съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ СЪМ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
- имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):НЕ СЪМ 
- развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):НЕ СЪМ 
- бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над ХХХлв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):ХХХЛВ. – ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЗАЕМ КЪМ ХХХ
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:НЯМАМ
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 07.01.2009

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет) 
Долуподписаният(ната). В.С.К. 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд – гр.Тутракан, Административен секретар 
ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
- имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):Не 
- развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): Не
- съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
-имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):Не
-развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):Не
-бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:Не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): Банка ДСК клон Тутракан ипотечен кредит/жилищен/ ХХХ.ХХлв.,
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): Не
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: Не
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): Не
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 14.01.2009 г.

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
(Загл. изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.)

 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд гр.Тутракан, архивар, огняр

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
- имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):НЕ
- развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):НЕ
- съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
- имал(а) участие в следните търговски дружества: НЕ
- развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):НЕ
- бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и кредитора): 9 000 лв, Банка ДСК – клон Тутракан
4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:
5. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:
Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

 

 Дата: 25.02.2016 г.

 

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). Д.М.Б. в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд гр.Тутракан, Призовкар
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
-имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):Не
-развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ;Не
-съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):Не
-развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):Не
-бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): ХХХ ХХХ ипотечен кредит към Банка ДСК клон Русе.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): Нямам
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:Няма
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):Няма
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 16.01.2009 г.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). Д.Н.С. в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд гр.Тутракан, Програмист
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
-имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):Не
-развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): Не
-съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
-имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):Не
-развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):Не
-бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:Не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):Нямам
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):Нямам
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:Няма
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):Няма
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 19.01.2009 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). Д.С.Д. в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд гр.Тутракан, Деловодител регистратура
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
-имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):Не
-развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ;Не
-съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
-имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):Не
-развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):Не
-бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:Не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): потребителски кредит в размер на ХХХ лв. към „Банка ДСК” ЕАД кл.гр.Тутракан теглен през 2006 г.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): Нямам
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:Няма
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):Няма
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 19.01.2009 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). М.А.О. 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд гр.Тутракан, Деловодител гражданско деловодство
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
-имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):Не
-развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ;Не
-съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
-имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):Не
-развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):Не
-бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:Не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): „Банка ДСК” ЕАД – потребителски заем в размер на ХХХ,ХХХлв. теглен през 2007 г.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): Нямам
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:Няма
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):Няма
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 19.01.2009 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). М.Й.Ш. в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд гр.Тутракан, Деловодител регистратура 
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
-имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):Не
-развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ;Не
-съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
-имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):Не
-развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):Не
-бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:Не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):Нямам
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): Нямам
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:Няма
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):Няма

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 19.01.2009 г.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). Р.Р.И. 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд гр.Тутракан, Деловодител наказателно деловодство
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
-имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):Не
-развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): Не
-съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
-имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):Не
-развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):Не
-бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:Не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): потребителски кредит в размер на ХХХ към „Банка ДСК” ЕАД кл.гр.Тутракан теглен през 2008 г.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): Нямам
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:Няма
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):Няма
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 19.01.2009 г.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). И.И.Н. 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд гр.Тутракан, Деловодител СИС
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
-имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):Не
–развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): Не
-съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
-имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):Не
-развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):Не
-бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:Не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):Нямам
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): Нямам
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:Няма
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):Няма
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 19.01.2009 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). Л.Ц.П. в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд гр.Тутракан, Секретар протоколист
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
-имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):Не
-развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ;Не
-съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
-имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):Не
-развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):Не
-бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:Не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): ): Потребителски кредит към „Банка ДСК”ЕАД кл.гр.Тутракан в размер на ХХХ лв. отпуснат през 2008 г
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): Нямам
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:Няма
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):Няма
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 19.01.2009 г.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). Д.И.П. в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд гр.Тутракан, Секретар протоколист
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
-имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):Не
-развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ;Не
-съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
-имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):Не
-развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):Не
-бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:Не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): Потребителски кредит към „Банка ДСК” клон Тутракан в размер на ХХХ лв., Потребителски кредит към „Банка ДСК” клон Тутракан в размер на ХХХ лв, Потребителски кредит към „Банка ДСК” клон Тутракан в размер на ХХХ лв.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): Нямам
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:Няма
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):Няма
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 19.01.2009 г.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). А.Г.З. в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд гр.Тутракан, Секретар протоколист
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
-имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):Не
-развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ;Не
-съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
-имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):Не
-развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):Не
-бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:Не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): Потребителски кредит към „Банка ДСК” клон Тутракан в размер на ХХХ лв. – от 2008 г., Ипотечен кредит към „Банка ДСК” – клон Тутракан в размер на ХХХ лв.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): Нямам
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:Няма
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):Няма
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 22.01.2009 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаният(ната) Т.В.Ц. в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: в Районен съд – гр.Тутракан, Деловодител – Бюро съдимост
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
-имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): ХХХ ОД – дялово участие в размер на ХХ% - ХХХлв.
-развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ
-съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
-имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):ХХХ -развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ
-бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): ХХХ лв. – потребителски кредит – СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК, остатък за погасяване ХХХ лв.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: НЕ
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): НЕ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 28.06.2010 г.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Долуподписаният(ната) Т.В.Ц. ва
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност в Районен съд – гр.Тутракан, Деловодител – Бюро съдимост
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към 03.06.2011 г. имам участие в следните търговски дружества 
(посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): 
***– дялово участие в размер на ХХХ % - ХХХ лв.;
***– дялово участие в размер на ХХХ % - ХХХ лв.
2. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): НЯМАМ.
Дата: 03.06.2011 г.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната) Х.Д.Х. 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: в Районен съд – гр.Тутракан, Съдебен архивар
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
-имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): - НЯМАМ
-развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ РАЗВИВАМ
-съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
-имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): НЯМАМ
-развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ
-бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): - ХХХ лева към Банка „ДСК” ЕАД гр.Тутракан
4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: НЯМАМ
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на &1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси: НЯМАМ
Забележка: Лицата, които заемат публични длъжности към 31.03.2009 г., декларират обстоятелствата по т.1,3,4 и 5 към 31.03.2009 г., а по т.2 към 31.03.2008 г.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 09.01.2012 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната) З.Л.В. в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: в Районен съд – гр.Тутракан, Деловодител
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
-имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): - НЯМАМ
-развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ РАЗВИВАМ
-съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
-имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): НЯМАМ
-развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ
-бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): НЯМАМ
4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: НЯМАМ
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на &1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси: НЯМАМ
Забележка: Лицата, които заемат публични длъжности към 31.03.2009 г., декларират обстоятелствата по т.1,3,4 и 5 към 31.03.2009 г., а по т.2 към 31.03.2008 г.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 09.01.2012 г.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл.12, т.3, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси


Подписаната Л.Ц.П
В качеството си на лице, заемащо публична длъжност – съдебен секретар в Районен съд гр.Тутракан
ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

 
 
Е настъпила промяна в обстоятелствата по чл.12, т.2 от ЗПУКИ:
т.3: Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. – ДА – ипотечен кредит в размер на 50 000,00 лв. в „Банка ДСК” ЕАД и остатък от потребителски кредит към дата 27.06.2016 г. в „Банка ДСК” ЕАД в размер на 6894.94 лв.
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 27.06.2016 г.                                     Декларатор:

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
 
по чл.12, т.3, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси
 
 
Подписаната Т.В.Ц
В качеството си на лице, заемащо публична длъжност – административен секретар в Районен съд гр.Тутракан
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Е настъпила промяна в обстоятелствата по чл.12, т.2 от ЗПУКИ:
Прекратено участие в търговско дружество „Екоефект – 2008” ООД, считано от 28.06.2016 г.
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.
 
 
 
 

Дата: 04.07.2016 г.                                     Декларатор:

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
 
по чл.12, т.3, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси
 
 
Подписаната З.Л.В
В качеството си на лице, заемащо публична длъжност – съдебен секретар в Районен съд гр.Тутракан
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Е настъпила промяна в обстоятелствата по чл.12, т.2 от ЗПУКИ:
т.3: Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. – ДА – 10 000 лв. в Банка „ЦКБ“ АД клон Русе.
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 24.08.2016 г.                                     Декларатор:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.12, т.3, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси

 

Подписаната Д. М. Б
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност – Призовкар в Районен съд гр.Тутракан

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
Е настъпила промяна в обстоятелствата по чл.12, т.2 от ЗПУКИ:
т.3: Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.

 – ДА – 40000 лв. в Банка „ЦКБ“ АД клон Русе.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: 14.08.2017 г.                                                      Декларатор:

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.12, т.3, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси

 

Подписаната А.Г.З
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност – Съдебен секретар в Районен съд гр.Тутракан

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
Е настъпила промяна в обстоятелствата по чл.12, т.2 от ЗПУКИ:
т.3: Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.

 – ДА – 77 000 лв. в „ДСК“АД

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: 14.08.2017 г.                                                      Декларатор:

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация