C C C C A+ A A- X

Съдебни такси

Сборна извадка от ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата,прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието и ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК

Наименование на действията, услугите и книжата, за които се събира държавна такса Размер на таксата
проста /лв./ пропорцио-
нална /%/
1 За издаване на заповед 5  
2 За издаване на удостоверение 5  
3 За издаване свидетелство за съдимост 5  
4 За издаване препис от документи /ако преписът е повече от една страница, за всяка следваща по 1 лв. 2  
5 Молба за издаване на изпълнителен лист 5  
6 По заявление за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист/ но не по малко от 25 лв./   2
7 По заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист/но не по-малка от 25 лв./   2
8 Молби, насрещни искови молби и молби на трети лица със самостоятелни права върху цената на иска/не по-малко от 50 лв./   4
9 Неоценими искове при предявяване на иска се събира такса до 80 лв., но не по малка от 30 лв. 80  
10 Молби за промяна на име 15  
11 Жалби срещу административни актове от юридически лица с нестопанска цел и от физически лица, които не са търговци 10  
12 Жалби срещу административни актове от юридически лица със стопанска цел и от физическите лица - търговци по смисъла на ТЗ 50  
13 Жалби срещу административни актове за касационни жалби таксите се събират в половин размер    
14 По молба за развод завеждане на искова молба за развод 25  
15 По молба за развод окончателен размер на - таксата при решаване на делото /не по-малко от 20 лв./ 50  
16 По молба за развод при допускане на развод по взаимно съгласие 40  
17 По делата за делба таксата се определя върху стойността на дяловете   4
18 По делата за делба таксата се определя /върху стойността на всеки дял/   2
19 При отхвърляне на молби за делба и при прекратяване на дело за делба, но не по спогодба /не по малко от 25 лв./ 100  
20 За подобрения, искани във формата на възражение върху признатите с решение суми /но не по -малко от 20 лв./   4
21 Във всички неупоменати по - горе случаи, когато се образуват дела от граждански характер, се събира такса 25  
22 Тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер 12  
23 Граждански искове по наказателни дела- върху уважение иск /не по малко от 50 лв./   4
24 Частни жалби по граждански дела 15  
25 Частни жалби по наказателни дела от частен характер 5  
26 Молби за реабилитация, когато се образува дело 6  
27 Молби за отказ от наследство, за приемане на наследство 20  
28 Молба за обезпечаване на бъдещ иск 40  
29 Молба за обезпечаване на доказателства 20  
30 За обжалване пред въззивна инстанция таксите се събират в половин размер върху обжалваната част    
  Молба за издаване на документ:
удостоверение 
препис от документ/ ако преписът е повече от една страница, за всяка следваща по 1 лев/ 
фотокопие от документи - за всяка страница ако фотокопието е повече от 50 страници - за всяка следваща

 

5

2

0.10

 

0.07

 

Забележка: тази таблица е извадка и включва само най-често използваните такси за услуги!!! 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация